ANNOUNCEMENT

ประกาศ

หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >
02
มีนาคม
2021
เรื่อง :
โครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และ โครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan) ทุกโครงการ
เรื่อง :
โครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และ โครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข สำหรับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร (Mutual Separation Plan) ทุกโครงการ
02
มีนาคม
2021
เรื่อง :
รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดวาระ
01
มีนาคม
2021
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
24
กุมภาพันธ์
2021
เรื่อง :
แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
เรื่อง :
แจ้งเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
22
กุมภาพันธ์
2021
เรื่อง :
การขอผ่อนผันชำระเงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564
เรื่อง :
การขอผ่อนผันชำระเงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ. 2564
19
กุมภาพันธ์
2021
เรื่อง :
เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
เรื่อง :
เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
19
กุมภาพันธ์
2021
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 2564 และการจ่ายค่ารับรองสำหรับสมาชิกที่มาในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 2564 และการจ่ายค่ารับรองสำหรับสมาชิกที่มาในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
15
กุมภาพันธ์
2021
เรื่อง :
แก้ไขสถานที่ลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง :
แก้ไขสถานที่ลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ อ้างถึง ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ 12/2564 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >