ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
ส่งเอกสารรายงานกิจการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21
พฤษภาคม
2022
ส่งเอกสารรายงานกิจการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง :
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
20
พฤษภาคม
2022
การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
13
พฤษภาคม
2022
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เรื่อง :
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
25
เมษายน
2022
โครงการประนอมหนี้และปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2565
เรื่อง :
หลักเกณฑ์ในโครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
30
มีนาคม
2022
หลักเกณฑ์ในโครงการซื้อทุนเรือนหุ้นกรณีพิเศษ และโครงการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข
เรื่อง :
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565
30
มีนาคม
2022
การผ่อนผันชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือสมาชิกช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2565
เรื่อง :
แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46
28
มีนาคม
2022
แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
28
มีนาคม
2022
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 46
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2022
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1234
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
อู่ตะเภา  9
หลักสี่  
หลานหลวง  16
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9